ПРОЕКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДТРИМКИ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ ПОЗА ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 Гоцуляк Ю.В.,

Інститут обдарованої дитини

НАПН України

м. Київ

 

На сьогоднішній день більшість прогресивних освітніх  систем (США, Канада, Німеччина) вийшли за рамки принципу «навчального закладу». Мається на увазі те, що вектор розвитку направлений на співпрацю між навчальними закладами та іншими підприємствами, установами, організаціями, що дає змогу розширювати освітню сферу, робити освіту більш диференційованою. Основний зміст даного розширення полягає в тому, щоб надати можливість учням навчатись не тільки в освітніх закладах, а і в інших підприємствах, установах, організаціях (які можуть проводити освітню роботу) для кращого професійного самовизначення, і взагалі для реалізації тих завдань, які ставить освіта, але які в рамках навчального закладу можуть бути виконані лише частково. Ми вважаємо, що українській освітній системі теж необхідні розширення у даному напрямку (адже у Конституції закріплене право на освіту, а також право на вільний розвиток особистості, держава має забезпечити реалізацію цього права, а саме такі впровадження покликані дати можливість дитині вільно розвиватись) [1]. Для того, щоб дане питання могло повноцінно впроваджуватись, має бути відповідний правовий аспект, тобто належне правове регулювання, яке би в свою чергу регулювало дані відносини таким чином, щоб не порушувалось освітнє законодавство [2],[3]. На наш погляд, має бути розроблене і прийняте положення Кабінету Міністрів України (адже дане питання є міжгалузевим) щодо освітньо-наукової діяльності обдарованих учнів поза загальноосвітнім навчальним закладом. У даній роботі ми спробуємо визначити основні питання, які мають бути відображені у такому документі.

Співпраця загальноосвітнього навчального закладу із підприємством, установою, організацією передбачає залучення учнів до тієї сфери діяльності, якою займається дане підприємство, установа, організація, з якими здійснюється співпраця шляхом надання учням комплексу освітніх та практичних послуг. На наш погляд (втім, як уже було сказано такий погляд підгримують більшість західних розвинених освітніх систем), така співпраця покликана розвивати здібності учня в інтелектуальній, академічній, творчій та інших сферах, сприяти визначенню їх професійної орієнтації, заздалегідь виявляти і забезпечувати підприємства, установи, організації майбутніми висококваліфікованими кадрами. По суті, це означає, що географія отримання учнями потрібних знань, умінь  та навичок має бути максимально розширена для впровадження диференційованого підходу в освітню сферу. Така освітньо-наукова співпраця загальноосвітнього навчального закладу із підприємством, установою, організацією має оформлюватись в угоду «про співпрацю»  щодо залучення обдарованих дітей до тієї сфери суспільної діяльності, якою займається конкретна організація. У силу своєї новизни, дане питання потребує необхідного науково-методичного забезпечення. Таким чином, мають бути визначені суб’єкти, на яких покладається дана функція (Національна академія педагогічних наук України тощо). Втім, видання науково-методичних матеріалів забезпечує лише формальну сторону цієї сфери, необхідна ще й практична підтримка, тобто консультаційна робота, для якої теж мають призначатись (Міністерством освіти і науки) окремі особи чи групи осіб.

Формально, на нашу думку, співпраця загальноосвітнього навчального закладу і підприємства, установи, організації має скріплюватись угодою «про освітньо-наукову співпрацю» для залучення учнів до певного виду діяльності, за якою підприємство, установа, організація надає комплекс послуг освітнього характеру, пов’язаних зі сферою його діяльності учням, які пройшли спеціальний відбір у загальноосвітньому начальному закладі.

До суб’єктів, з якими  загальноосвітній навчальний заклад укладає угоду про співпрацю може бути віднесено: підприємства, науково-дослідні та освітні установи, громадські організації, а також інші суб’єкти, які займаються певною сферою суспільної діяльності і здатні проводити освітню роботу.

Для того, щоб дане впровадження мало більш системний характер, на підприємствах, установах, організаціях, з якими укладається угода мають створюватись окремі структурні підрозділи, або призначатись відповідальні особи по освітній роботі з дітьми.

На наш погляд, угода про освітньо-наукову співпрацю має включати в себе: 

- сторони, між якими укладається угода;

- зміст освітньо-наукової роботи, яку мають виконувати сторони, завдання, які ставляться при проведенні освітньо-наукової роботи з учнями;

- права та обов’язки сторін;

- строк угоди про співпрацю;

- відповідальність сторін.

Така угода має передбачати: визначення загальної кількості навчальних годин, протягом яких підприємство, установа, організація, з якими укладена угода проводить освітньо-наукову роботу з учнями, які пройшли відбір, а також кількість годин для роботи з учнями безпосередньо на підприємстві, установі, організації.

Так як впровадження даного питання має на меті сприяння професійній орієнтації та майбутньому працевлаштуванню учнів, то угодою можуть бути передбачені певні наслідки, пов’язані із навчанням та майбутнім працевлаштуванням учня, який навчався на підприємстві, установі, організації.

Зрозуміло, що сама угода та окремі її пункти можуть укладатись виключно на добровільних  засадах, проте ми вважаємо, держава має провести необхідну пропаганду та стимулювання організацій для здійснення ними освітньої роботи, виходячи з того, що це питання має велике стратегічне значення.

Таким положенням мають бути встановлені права та обов’язки сторін, які укладають угоду про співпрацю. Так, обов’язки підприємства, установи, організації, з якими укладається угода, на наш погляд, мають зводитись до наступних: добросовісне проведення освітньо-наукової роботи з учнями за умовами та термінами, встановленими угодою, по закінченню освітньо-наукової діяльності з учнем підприємство, установа, організація зобов’язане надати письмовий висновок, у якому оцінюється кожен учень, проведення освітно-наукової роботи з учнями відповідно до встановлених принципів освітньої та науково-дослідної діяльності. В свою чергу, права мають передбачати: право встановлювати критерії відбору та оцінювання учнів для освітньо-наукової діяльності за умовами укладеної угоди, право визначати особливості освітньо-наукової діяльності безпосередньо на підприємстві, установі, організації, якщо вони не суперечать умовам  угоди та чинному законодавству. Також окремо варто звернути правову увагу на обов’язки загальноосвітнього навчального закладу, який укладає угоду про освітньо-наукову співпрацю: загальноосвітній навчальний заклад зобов’язаний здійснювати науково-методичне забезпечення освітньо-наукової діяльності підприємства, установи, організації, з якими укладається угода, загальноосвітній навчальний заклад надає необхідні консультації по освітньо-науковій роботі з учнями, а також зобов’язаний сприяти освітньо-науковій роботі підприємства, установи, організації. Права загальноосвітнього навчального закладу, який укладає угоду, на нашу думку мають бути наступними: загальноосвітній навчальний заклад має право здійснювати моніторинг освітньо-наукової роботи з учнями, яка проводиться безпосередньо на підприємстві, установі, організації, з якими укладається угода, загальноосвітній навчальний заклад має право відмовити підприємству, установі, організації у проведенні освітньо-наукової роботи з учнями у час, коли проводяться основні заняття або у спосіб, який суперечить встановленим освітнім принципам та чинному законодавству, загальноосвітній навчальний заклад має право розірвати укладену угоду в односторонньому порядку у разі недотримання підприємством, установою, організацією норм чинного законодавства або умов укладеної угоди. Важливе значення у даному проекті посідає питання планування освітньо-наукової діяльності. Так, на наш погляд, після укладення угоди між загальноосвітнім навчальним закладом та підприємством, установою, організацією про освітньо-наукову співпрацю сторонами має розроблятися та погоджуватись план роботи.

План роботи має включати в себе:

- завдання, які ставляться перед підприємством, установою, організацією при проведенні освітньо-наукової роботи з учнями, завдання, які ставляться перед учнями у ході проведення з ними освітньо-наукової роботи на підприємстві, установі, організації;

- кількість учнів, з якими буде проводитись освітньо-наукова робота;

- розклад занять та кількість годин, які виділяються для проведення освітньо-наукової роботи з учнями згідно укладеної угоди як в межах  загальноосвітнього навчального закладу, так і на підприємстві, установі організації;

- види  та форми освітньо-наукової роботи, яку підприємство, установа, організація, з якою укладена угода має провести з учнями, відповідальні особи за проведення освітньо-наукової роботи від загальноосвітнього навчального закладу та від підприємства, установи, організації, з якою укладена угода;

- строки та форми звітування про проведену освітньо-наукову роботу;

- строки та способи  проведення відбору учнів для освітньо-наукової діяльності на підприємстві, установі, організації.

Має бути врегульований зміст роботи  з учнями, починаючи із відбору. Ми вважаємо, що для здійснення відбору учнів підприємство, установа, організація, з якою укладена угода у погодженні із загальноосвітнім навчальним закладом має сформувати комплекс завдань, пов’язаних із діяльністю цього підприємства, установи, організації, які мають виконати учні, які зацікавлені даною сферою діяльності та бажають взяти участь у заходах освітнього, науково-дослідного та практичного характеру, які проводить дане підприємство, установа, організація.

Серед сфер діяльності з учнями в організації за умовами угоди можна виділити:

- освітню – робота з обдарованими учнями, пов’язана із отриманням знань, умінь у сфері, в якій здійснює свою діяльність підприємство, установа, організація, з яким укладено угоду;

- науково-дослідну – надання можливості учневі реалізації своїх знань та умінь у науково-дослідній сфері (у разі укладання угоди із науково-дослідною установою, а також іншими підприємствами, установами, організаціями, які здійснюють науково-дослідну роботу);

- практичну – надання дитині можливості на практиці реалізовувати свої знання у сфері діяльності підприємства, установи, організації, з якою укладена угода.

Важливе значення, на наш погляд, має впровадження організаційно-структурних змін в організації, з якою  укладається угода як показник здатності даної організації до освітньої роботи. На підприємстві, установі, організації, яке укладає із загальноосвітнім навчальним закладом угоду про освітньо-наукову співпрацю має призначатися відповідальна особа або створюватись відповідний структурний підрозділ по освітньо-науковій роботі з дітьми.

Ми вважаємо, що в такому положенні має бути також передбачено те, що після завершення освітньо-наукової роботи з учнями підприємство, установа, організація має надавати письмовий висновок про оцінку роботи кожного учня, а також документ, яким посвідчується, що з учнем проводилась робота на даному підприємстві, установі, організації. Має бути передбачена можливість встановлення додаткових положень, пов’язаних із заохоченням учнів, подальшою співпрацею з учнями, працевлаштуванням (таким чином передбачаються певні гарантії для можливості подальшого розвитку дитини і створення відповідних умов).

Із вищесказаного можемо зробити висновок, що питання можливості освітньої підтримки обдарованих дітей поза загальноосвітнім навчальним закладом може позитивно вирішуватись. Для цього необхідно прийняти відповідний нормативно-правовий акт, розробити науково-методичні матеріали, провести консультаційну роботу та організувати необхідні заходи по популяризації та залученню підприємств, установ, організацій до даної сфери.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1996. - № 30.

2.  Закон України «Про освіту» // Голос України. – 1996. – 25 квітня.

3.  Закон України «Про загальну середню освіту» // Голос України.  –  1999.  –  23 червня.

 

Опитування

Вітаємо!

foto
Вітаємо переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України!
Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН