ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ НАУКОВОЇ РОБОТИ З ПСИХОЛОГІЇ

                                                                                                                                                                                                     Автор: Митник О.Я.,

доктор педагогічних наук, професор

 

 

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ

НАУКОВОЇ РОБОТИ З ПСИХОЛОГІЇ

Робота повинна мати внутрішню єдність і відображати хід та результати розробки обраної теми з психології. Робота має містити титульний аркуш, зміст, вступ, основну частину (містить один, два або три розділи), висновки, список використаних джерел, додатки (занеобхідністю).

Змістподається на початку роботи.У змісті вказують найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків(при наявності).

У вступі описується актуальність теми дослідження (практичназначущість та зв'язок із сучасною науковою думкою), об'єкт, предмет, мета, завданнята методидослідження.

Актуальність у перекладі з латинської визначає основну важливість,зокрема, соціальну, практичну значущість проблеми, що розглядається.  Робота може претендувати на певну міру актуальності тільки тоді, коли її тема відповідаєсучасним потребам практичної психології, а питання, які розкриваються в роботі, важливі для розуміння сутності змісту і структури діяльності психолога.

         Формулюючиактуальність дослідження, слід звертати увагу на його значущість для суспільної ситуації в цілому, на зв'язок проблеми дослідження із сучасною науковою думкою, на можливі застосування результатів дослідження у практиці та перспективи для подальших досліджень. Важливо перерахувати авторів, які займались дослідженням теми, що вивчається, та вказати на ті аспекти, які є ще недостатньо висвітлені.

Метадослідження відображає його спрямованість і конкретизується узавданнях.Мета та завдання узгоджуються з темою дослідження, його предметом та об'єктом. Наведемо приклад сформульованої теми, мети та завдань роботи.

Приклад 1.

Тема.Особливості самооцінки у дітей підліткового віку

Мета:дослідити чинники, які впливають на формування неадекватної самооцінки у підлітковому віці

Завдання:

1.  Проаналізувати психологічну літературу з проблеми самооцінки у підлітковому віці.

2.  Охарактеризувати чинники, що впливають на формування неадекватної самооцінки.

3.  Здійснити кількісний та якісний аналіз отриманих результатів у досліджуваній групі;

4.  Розробити рекомендації, щодо профілактики формування адекватної самооцінки.

Об’єктдослідження вказує на явище або процес, що вивчається у   роботі.

Предметвизначає межі вивчення об'єкта, вказує на ті конкретні аспекти, які ставить у поле свого зору дослідник. Не важко зрозуміти, що об’єкт дослідження є ширшим поняттям стосовно предмета.

При визначенні об'єктанеобхідно врахувати, що об’єкт у психологічному дослідженні–це процес або явище, що породжується проблемною ситуацією й обирається для вивчення.

Предмет дослідження міститься у межах об’єктаяк вузька, чітко окреслена частина психологічної реальності, яка безпосередньо досліджується.

Наприклад,об’єкт дослідження – мислення у молодшому шкільному віці, а предмет дослідження – особливості розвивальної психокорекції творчого мислення учнів початкової школи засобами активних методів навчання.

Чітке формулювання об'єкт-предметного відношення (не занадто широкого і не занадто вузького) дають змогу студенту отримувати справді наукові, конкретні знання, які можуть легко переводитися в методичний план впровадження в освітянську галузь.Наведемо приклад сформульованих об'єкта та предмета дослідження.

Приклад 2

Тема: Психологічні чинники страхів у підлітковому віці.

Об’єкт: емоційна сфера дітей підліткового віку

Предмет: передумови виникнення страхів таїх поведінкових проявів у підлітковому віці

Зазначимо, що у тексті словаактуальність дослідження, метазавдання,предмет, об'єкт, гіпотезапишуться з абзацу та виділяються жирнимшрифтом.Вступ може включати загальний опис методів дослідження та йогоорганізації.

Основна частинароботи поділяється нарозділи,підрозділи, пункти.Кожний розділ починається з нової сторінки.

Упершому розділі висвітлюється стан проблеми дослідження. Крім короткої історії питання необхідно означити найбільш відомі у світовій психології підходи до розв'язання проблеми дослідження, а також сучасний (за останні 5 років) стан досліджень в цій галузі, зокрема, у вітчизняній психології. Викладення матеріалу має бути не у вигляді набору фактів та цитат, а давати обгрунтований посиланнями авторський аналіз пропонованих підходів; у структуруванні матеріалу слід виходити з логіки розкриття проблеми дослідження. Бажано закінчити розділ короткими, чітко сформульованими висновками. Останні включають стислий опис теоретичних концептів, на яких автор роботи будує власне емпіричне дослідження.

У другому розділіпредставлені: постановка проблеми дослідження та опис програми і загальної методики дослідження; результати проведеного автором емпіричного дослідження. Перший підрозділ цього розділу містить чітке формулювання проблеми дослідження, об’єкта, предмета, мети, гіпотези, завдання  дослідження; обґрунтування плану, опис методичних особливостей та вибірки емпіричного дослідження. Ця частина роботи повинна логічно йти за матеріалом попереднього розділу та пояснювати структуру подальшого викладення матеріалу. Повинні бути коротко, але вичерпно описані:

• піддослідні (респонденти)– їх вік, стать, інші, важливі з точки зору даного дослідження характеристики; загальна кількість та принципи відбору піддослідних, т.п.

•використовувані(використані)методики. У випадку адаптації чи розробки автором нової методики необхідно представити всі результати її психометричної оцінки (показники валідності, надійності, ін.)

•методи обробки та аналізу даних. Коротко описуються використовувані методи математичної обробки даних з посиланням на відповідні літературні джерела (довідники, підручники, ін.), а також на комп’ютерні програми.

У другому підрозділі другого розділу описуються та аналізуються отримані емпіричні дані та результати. Матеріал структурується, виходячи з логіки розв’язання проблеми у відповідності до програми дослідження. Внаслідок первинної обробки дані групуються за тим чи іншим критерієм і для наочності їх представлення подаються у графічному вигляді (таблиці, графіки, діаграми, гістограми та ін.). Представляється статистичний аналіз даних та обговорюються отримані результати.

Якісний аналіз отриманих результатів передбачає обговорення всіх головних результатів та виявлених закономірностей, їх критичний аналіз у співставленні з іншими точками зору та раніше відомими фактами. Структуруватися даний розділ повинен на основі логіки дослідження.

При проведенні емпіричного дослідження формуючого характеру автор роботи може представити результати формувальної частини дослідження втретьому розділі.

У третьому розділі описується методика формувального дослідження, подаються дані повторних діагностичних зрізів, здійснюється якісний аналіз результатів.

Кожний розділ роботи закінчується підсумками, які випливають із його змісту.

Увисновках стисло описуються головні результати, отримані в роботі.Вони подаються у вигляді окремих лаконічних положень як відповіді на поставленні завдання. (Доречні, зауважимо, що головною метою наукової роботи є пошук нових знань (істини), а не доведення будь-якою ціною висунутих гіпотез. Негативний результат–теж результат. Саме він часто свідчить про неупередженість та професійну наукову компетентність автора.)

Висновки містять також рекомендації щодо використання отриманих результатів. У кінці висновків, зазвичай, вказують перспективи подальших досліджень.

Загальна кількість висновків має бути невеликою. Велике число висновків або їх опис в подробицях свідчать про невміння автора виділити головне у своїх результатах.

Список використаних джерел

 Літературу слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ авторів та назв праць. Спочатку подаються видання українською та російською мовами, потім – іншомовні. У тексті роботи посилання на номери списку даються у квадратних дужках. Якщо необхідно вказати номер сторінки, її ставлять через кому після номера видання.

Додатки–це не обов’язковий розділ роботи. До додатків доцільно включати: повний опис методик; протоколи експериментів; приклади бланків обстеження, заповнені обстежуваними; проміжні математичні доведення, формули; таблиці, у яких узагальнюються емпіричні дані, статистичні розрахунки, а також різні малюнки, фотографії тощо, які ілюструють роботу тощо.

 

 

 

 

Опитування

Вітаємо!

foto
Вітаємо переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України!
Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН