ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

О.П.Єлєазаров,

                                                               доцент, заступник

                                                                 завідувача кафедри

                                                                                  Транспортного права КДАВТ,

                                                           Ю.О.Стрєлкова,

                                                                                  кандидат філософських наук,

                                                                                  Інститут обдарованої дитини

                                                          НАПН України

                                 

В статье рассматриваются вопросы защиты прав интеллектуальной собственности исследовательской деятельности учеников. Акцентируется внимание на проблематике гражданской дееспособности одаренных учеников в процессе исследовательской деятельности. Освещены сложные вопросы защиты прав одаренных детей и внесены некоторые предложения об усовершенствовании законодательства относительно защиты прав интеллектуальной собственности учеников.

У статті розглядаються питання захисту прав інтелектуальної власності дослідницької діяльності учнів. Акцентується увага на проблематиці цивільної дієздатності обдарованих учнів в процесі дослідницької діяльності. Освітлені складні питання захисту прав обдарованих дітей і внесені деякі пропозиції про удосконалення законодавства щодо захисту прав інтелектуальної власності учнів.

The questions of defence of intellectual ownership of research activity of student’s rights are examined in the article. Attention is accented on the range of problems of civil capability of the gifted students in the process of research activity. The stumpers of defence of rights for the gifted children are lighted up and some suggestions are brought in about the improvement of legislation of defence of intellectual ownership of student’s rights.

У даний час значення інтелектуального і творчого людського потенціалу значно зростає, робота з обдарованими дітьми є вкрай необхідною. Розвиток інтелектуального потенціалу дитини багато в чому залежить від школи. Робота з обдарованими дітьми вимагає розуміння природи «обдарованості» і, отже, вимагає цілісного підходу до навчання, виховання, розвитку. Робота з обдарованими дітьми вкрай необхідна в Україні і це обумовлюється не тільки зростанням глобальної конкуренції на міжнародному рівні. Дуже важливим є формування та зростання прошарку наукової інтелігенції, що в першу чергу створює умови для наукової спадкоємності в поколіннях. Тому робота з обдарованими і здібними дітьми, їх пошук, виявлення і розвиток повинні стати одним з найважливіших аспектів діяльності сучасної української середньої школи.

Необхідно враховувати той факт, що розвиток обдарованості відбувається не тільки в системі навчання і виховання, але має свої власні закономірності, свою внутрішню логіку, що визначають індивідуальність. Обдарована особистість наділена власною пізнавальною потребою (характеризується вираженим почуттям задоволення від розумової або якої-небудь творчої діяльності). Звідси необхідні умови роботи з обдарованими: збереження індивідуальності; підтримка власної пізнавальної потреби; знання психологічних особливостей «обдарованих». Тому турбота педагогічного колективу про майбутнє дітей, професіоналізм і відповідальність, повинні стати гарантом реалізації державної політики з підтримки дослідної діяльності учнів.

На базі багатьох шкіл України функціонують різні гуртки за інтересами, у вечірній час проводяться додаткові заняття з обдарованими дітьми. Під егідою Інституту обдарованої дитини АПН України в школах впроваджуються спеціальні програми з обдарованими дітьми, головною метою яких є: пошук, виявлення, розвиток та супроводження обдарованих дітей в їх дослідницькій діяльності.

Результатом впровадження таких спеціальних програм повинно стати, перш за все: 1) придбання обладнання і матеріалів для дослідницької та творчої діяльності школярів у школі, що розвивають роботу з обдарованими дітьми; 2) придбання наукової та навчально-методичної літератури, необхідної для творчої та дослідницької діяльності обдарованих дітей; 3) підбір та підтримка керівників дослідницьких і творчих робіт школярів. При належному фінансуванні та матеріально-технічному забезпеченні дослідницька діяльність обдарованих учнів неминуче призводить до створення результату інтелектуальної, творчої діяльності, який у свою чергу, при наданні йому правової охорони, стає інтелектуальною власністю.

У даній статті ми ставимо за мету розглянути проблемні питання захисту інтелектуальної власності дослідницької діяльності учнів і перш за все виникає необхідність коротко розглянути питання їх правової дієздатності.

Питання надання результату інтелектуальної діяльності правової охорони щодо обдарованих учнів носить проблемний характер хоча б тому, що особа, перебуваючи в школі й до випуску з неї, не має повної цивільної дієздатності, щоб здійснювати свої інтелектуальні права самостійно. Тому даний аспект повинні враховувати як педагогічні колективи так і батьки (усиновлювачі, опікуни, піклувальники) обдарованих учнів.

За законодавством України для того, щоб самостійно створювати для себе цивільні права та обов’язки, людина має бути дієздатною. Дієздатність визначається як здатність особи своїми діями набувати права і створювати обов’язки. Тобто, дієздатна особа сама для себе своїми власними діями набуває права та обов’язки, у результаті власних дій стає учасником правовідносин [1, с. 118].

Дієздатність особи поділяється на повну, часткову і неповну. Повна дієздатність визнається за повнолітніми фізичними особами, які досягли 18 років. Вказаний віковий ценз може бути зниженим і тоді дитина, яка не досягла 18 років набуває прав як за повної дієздатності. Підстави набуття таких прав зазначені в ст.ст. 34 - 35 Цивільного кодексу України і визначаються терміном “набуття повної цивільної дієздатності” - реєстрація шлюбу, праця за трудовим договором, реєстрація матір’ю або батьком дитини, реєстрація суб’єктом підприємницької діяльності [2].

Часткову цивільну дієздатність мають фізичні особи, які не досягли 14 років - малолітні особи. За цивільним кодексом України фізична особа, яка не досягла 14 років (малолітня особа), має право: 1) самостійно вчиняти дрібні побутові правочини. Правочин вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові  потреби  особи,  відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосується  предмета,  який  має невисоку вартість; 2) здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом (ст. 31). Всі інші правочини здійснюють батьки (усиновлювачі, опікуни, піклувальники) від імені малолітньої особи.

Неповну дієздатність мають неповнолітні особи віком від 14 до 18 років. Крім правочинів передбачених ст. 31 Цивільного кодексу України вони можуть: самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами; самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом; бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або установчими документами юридичної особи; самостійно  укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом,  внесеним нею на своє ім'я (грошовими коштами на рахунку). Неповнолітня особа вчиняє інші правочини за згодою батьків (усиновлювачі або піклувальників) (ст. 32)[2].

Отже, з вищенаведеного слідує, що в процесі дослідницької діяльності обдарованих учнів ми маємо справу з двома зазначеними категоріями осіб - з частковою цивільною дієздатністю (малолітні віком до 14 років); з неповною цивільною дієздатністю (неповнолітні віком від 14 до 18 років). Ті неповнолітні, які набули повної дієздатності у цій статті нами не розглядаються. Справа в тому, що учень, як правило вступає до школи у віці 7 років, а закінчує у віці 17-ти. У цей період обдарований учень приймаючи участь у дослідницькій діяльності у межах школи має можливість створити об’єкт інтелектуальної власності з відповідним правом на нього. Право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншими законодавчими актами України [2].

В результаті здійснення дослідницької діяльності обдарований учень, створивши об’єкт інтелектуальної власності стає творцем - особою, результати інтелектуальної, творчої діяльності якої є або можуть бути визнані об’єктами права інтелектуальної власності. Характерним у даному разі є те, що коло суб’єктів, які визнаються творцями, у законі не визначене і не обмежене якимись вимогами до їхнього віку, стану здоров’я, дієздатності. Тому слід звернути увагу на те, що творча дієздатність не співпадає із загальною цивільною дієздатністю, яка, як вже зазначалось, настає з 18 років. Отже, суб’єктом права інтелектуальної власності може бути й частково дієздатна особа (малолітній віком до 14 років). Однак, здійснювати авторські права така особа може за допомогою інших осіб (батьків, усиновлювачів, опікуна, піклувальника). Так само  суб’єктом права інтелектуальної власності може бути особа з неповною дієздатністю (неповнолітній віком з 14 до 18 років) [1, с. 377].

Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності. У свою чергу особисті немайнові права інтелектуальної власності поділяються на пов’язані з майновим правом та не пов’язані з майновим правом. До  особистих немайнових прав пов’язаних з майновим правом законодавство відносить право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об’єкта права інтелектуальної власності. Тоді визнання обдарованого учня автором породжує для нього усю сукупність майнових прав інтелектуальної власності. Особистим немайновим правом, не пов’язаним з майновим правом, є право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, що може завдати шкоди честі чи репутації творця об’єкта права інтелектуальної власності, та деякі інші особисті немайнові права. Слід зазначити, що особисте немайнове право на визнання творця об’єкту інтелектуальної власності автором, породжує для нього всю сукупність майнових прав інтелектуальної власності і навіть якщо він не реалізує жодне з майнових прав, це не вплине на його право бути автором твору та захищати його недоторканість [1, с. 381].

Як зазначалось вище, обдаровані учні, що є малолітніми (віком до 14 років) та неповнолітніми (від 14 до 18 років) творцями можуть здійснювати   особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом. Проте, у випадку з малолітніми обдарованими учнями виникає потреба залучення до здійснення прав представників (батьків, усиновлювачів, опікуна, піклувальника), які, як правило є юридично необізнаними. Наприклад, яким чином малолітній може перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи його репутації коли він немає права навіть звернення до суду з позовом про захист такого права.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Майнові ж права інтелектуальної власності становлять суб’єктивні права учасників правовідносин, що виникають в результаті інтелектуальної, творчої діяльності і пов’язані з володінням, користуванням та розпорядженням майном. Майнові права інтелектуальної власності можуть бути як абсолютними (виключними) правами обдарованого учня - творця на об’єкт права інтелектуальної власності, так і мати зобов’язальний характер у правовідносинах, пов’язаних з передачею цих прав від автора до іншої особи [1, с. 382]. У Цивільному кодексі України зазначається, що майновими правами інтелектуальної власності є: право на використання об’єкта права інтелектуальної власності; виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності; виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання та інші майнові права інтелектуальної власності (ч. 1 ст. 424) [2]. У даному випадку неповнолітні обдаровані учні (від 14 до 17 років) можуть самостійно   здійснювати    права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом. Тобто, неповнолітні обдаровані учні можуть самостійно здійснювати всі майнові і немайнові права на результати літературної, художньої, наукової і технічної творчості, що охороняються законом. Отже, вони самостійно вправі вчиняти будь-які правочини щодо цих об’єктів, що не суперечать відповідним законам та іншим нормативно-правовим актам про інтелектуальну власність, та вступати в зобов’язання щодо об’єктів інтелектуальної власності. Також вони вправі розпоряджатися отриманими внаслідок таких правочинів коштами [3, с. 181].Що стосується малолітніх обдарованих учнів, то в даному разі їх майнові права здійснюють батьки в їхніх інтересах (усиновлювачі, опікуни, піклувальники).

Об’єкти права інтелектуальної власності поділяються на об’єкти права промислової власності та об’єкти авторського права і суміжних прав [4, с. 56]. Ще серед об’єктів права промислової власності виокремлюють засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів і послуг, однак для цієї статті вони не представляють актуальності, тому вони не розглядаються.

До об’єктів права промислової власності Цивільний кодекс України відносить винаходи, корисні  моделі, топографії інтегральних мікросхем та промислові зразки. Праву на винахід, корисну модель та промисловий зразок присвячені закони України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Про охорону прав на промислові зразки» [5, с. 57].

Для надання відповідної правової охорони об’єкт права промислової власності повинен бути патентоздатним. Патентоздатність - це наявність у заявленого об’єкта таких ознак, які необхідні для того щоб він отримав правову охорону і які обов’язково передбачені законом. Для всіх об’єктів права промислової власності є спільна вимога щодо їх відповідності суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі. Наприклад, новизна є основною вимогою при наданні правової охорони винаходу [4, с. 60, 61].

До об’єктів авторського права і суміжних прав Цивільний кодекс України відносить: 1) літературні та художні твори, зокрема: романи, поеми, статті та інші письмові твори; лекції, промови, проповіді та інші усні твори; драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, інші сценічні твори; музичні твори (з текстом або без тексту); аудіовізуальні твори; твори живопису, архітектури, скульптури та графіки; фотографічні твори; твори ужиткового мистецтва; ілюстрації, карти, плани, ескізи  і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літературних або художніх творів; збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності; 2) комп'ютерні програми; 3) компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є  результатом  інтелектуальної діяльності; 4) інші твори (ч. 1 ст. 433) [2].Авторському праву присвячений закон України «Про авторське право і суміжні права».

В Україні для реєстрації інтелектуальних прав та надання їм охорони спеціально створена та діє Державна служба інтелектуальної власності України, яка організовує в установленому порядку експертизу об'єктів права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об'єкти права інтелектуальної власності [6].

Варто окремо зазначити, що для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрації, будь-якого іншого оформлення цього права чи виконання інших формальностей. Разом з тим суб’єкт авторського права може в будь-який час протягом строку охорони авторського права зареєструвати його [5, с. 29]. Тоді як права  промислової власності обов’язково повинні реєструватись з отриманням відповідного патенту/свідоцтва.

Отже, для реєстрації інтелектуальних прав малолітніх обдарованих учнів, знову ж таки, потрібно представництво батьків (усиновлювачів, опікунів, піклувальників).

Що стосується питанняреєстрації інтелектуальних прав неповнолітніх обдарованих учнів, то слід зазначити наступне. Вище зазначалось, що неповнолітні обдаровані учні вправі самостійно вчиняти будь-які правочини щодо об’єктів інтелектуальної власності. Однак, правочини, що виходять за межі таких правовідносин неповнолітні повинні вчиняти за згодою батьків (усиновлювачів або піклувальників). На нашу думку, це стосується укладання неповнолітнім договору доручення з представником в справах інтелектуальної власності (патентним повіреним) або іншою довіреною особою для подання заявки на видачу патенту до Державної служби інтелектуальної власності України. Такий правочин повинен вчинятися за згодою батьків. Тим більше, що дане питання актуальне не тільки для обдарованих учнів, більшість дорослих людей не мають належної юридичної обізнаності у справах реєстрації інтелектуального права, тому і виникає потреба в патентних повірених.  

У випадку здійснення авторського права обдарованому учню дійсно необов’язково проводити його реєстрацію, проте з його порушенням виникне необхідність захисту останнього у судовому порядку.

Захист права інтелектуальної власності в Україні здійснюється судом. Так, у ст. 432 Цивільного кодексу України зазначено, що «Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу». Суд у випадках та в порядку, встановлених законом,  може постановити рішення, зокрема, про: застосування негайних заходів щодо  запобігання  порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення; опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

 У питаннях захисту інтелектуальних прав обдарованих учнів теж виникає необхідність у диференційованому підході. Справа в тім, що малолітні обдаровані учні - творці об’єкту інтелектуальної власності не можуть самостійно здійснювати захист своїх прав. За Цивільним процесуальним кодексом України малолітні особи віком до 14 років взагалі не мають процесуальної дієздатності, тому захист їх прав здійснюють батьки (усиновлювачі, опікуни, піклувальники). Неповнолітні ж обдаровані учні наділені процесуальною дієздатністю і за Цивільним процесуальним кодексом України можуть особисто здійснювати цивільні  процесуальні права та виконувати свої обов'язки в суді у справах, що виникають з відносин,  у яких вони особисто беруть участь, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 29) [7]. Однак, в питаннях захисту прав інтелектуальної власності у суді, як правило виникає потреба в кваліфікованому представникові з яким потрібно укладати договір доручення чи договір про надання правової допомоги і в такому разі неповнолітньому потрібна згода батьків (усиновлювачів або піклувальників).

Необхідно зазначити, що дослідницька діяльність обдарованих учнів багато в чому залежить від матеріально-технічної бази, доступ до якої забезпечується школою в якій вони навчаються. Однак, на даний час відсутня система яка б забезпечувала на рівні освітніх закладів охорону та представництво інтересів обдарованих учнів.

Отже, забезпечення прав обдарованих учнів на результати інтелектуальної власності носить проблемний характер в силу того, що: по-перше, обдаровані учні не мають повної цивільної дієздатності; по-друге, школи на даний час неспроможні забезпечити охорону інтелектуальних прав та інтересів обдарованих учнів.

Виходячи з вищенаведеного пропонуємо впровадити такі заходи:

1. Створити діючу вертикально-інтегровану систему з пошуку, виявлення, розвитку та супроводження обдарованих дітей, робота якої направляється та координується єдиним Органом (наприклад, Інститутом обдарованої дитини НАПН України). Ця система повинна передбачати створення при кожній школі відповідних Центрів інновацій які у свою чергу безпосередньо забезпечують  підготовку обдарованих дітей до дослідницької діяльності та захист їхніх прав інтелектуальної власності. Центри інновацій повинні бути підконтрольні Органу. Для цього необхідно внести зміни в Закон України «Про основні засади державної підтримки обдарованих дітей та молоді на Україні» [8] де чітко визначити статус Органу, який направлятиме та координуватиме діяльність Центрів інновацій. Визначити статус Центрів інновацій при школах, обов’язкове фінансування їх діяльності з державного та місцевих бюджетів (50/50).

2. Центри інновацій при школах повинні взяти на себе функцію представництва обдарованих учнів у сфері здійснення та захисту їх інтелектуальних прав. Для чого при кожному центрі призначається відповідальна особа, яка отримує необхідні знання з питань захисту прав інтелектуальної власності (семінари з проблем захисту інтелектуальних прав, спеціальні курси, що проводяться при Органі або Державній службі інтелектуальної власності України ). Батьки малолітніх обдарованих дітей, а неповнолітні за згодою батьків укладають угоди з Центрами інновацій щодо представництва інтересів останніх (реєстрація інтелектуальних прав, захист інтелектуальних прав у судах тощо). Такі угоди повинні містити положення про те, що Центри інновацій мають право у свою чергу також укладати угоди  для представництва інтересів обдарованих учнів (наприклад договору доручення з патентним повіреним, тощо). Такі угоди повинні бути типовими та обов’язково містити положення про те, що Центри інновацій не мають права здійснювати правочини, що суперечать або можуть нашкодити інтересам обдарованого учня.

3. Удосконалити законодавство України щодо захисту інтелектуальних прав обдарованих дітей на результати їх дослідницької діяльності. Чітко визначити пільговий режим реєстрації прав інтелектуальної власності обдарованих учнів які проводять дослідницьку діяльність в Інноваційних центрах (скорочений перелік документів для подання заявок на отримання патентів/свідоцтв; зменшена вартість мита; скорочення часу оформлення заявок на реєстрацію права інтелектуальної власності тощо.

 

Література

1.                Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Старцев О.В. Цивільне право України: Підручн. - Вид. 2, перероб. і доп. - К.: Істина, 2009. - 816 с.;

2.                Цивільний кодекс України від 16.01.2003. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15;

3.                Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4т.] / А.Г. Ярема, В.Я. Карабань, В.В. Кривенко, В.Г. Ротань. - Т. 1. - К.: А.С.К.; Севастополь: Ін-т юрид. дослідж., 2004. - 928 с.;

4.                Підприємницьке право. Книга 2: Підручник. / За редакцією О.В. Старцева - К. : Істина, 2005. - 448 с. ;

5.                Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4т.] / А.Г. Ярема, В.Я. Карабань, В.В. Кривенко, В.Г. Ротань. - Т. 2. - К.: А.С.К.; Севастополь: Ін-т юрид. дослідж., 2004. - 864 с.;

6.                Указ Президента України «Про затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної власності України»  від 8 квітня 2011 року №436/2011 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/13415.html;

7.                Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1618-15;

8.       Закон України «Про основні засади державної підтримкиобдарованих дітей та молоді на Україні» від 01.01.2005 р. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://biblos.iod.gov.ua/docview.php?doc_id=38.

 

Опитування

Вітаємо!

foto
Вітаємо переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України!
Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН